x
x

81-825 Sopot
Antoniego Abrahama 23

Wskazówki dojazdu

81-825 Sopot
Antoniego Abrahama 17

Wskazówki dojazdu

Żelaznowski & Głowiński - Kancelaria Radców Prawnych

Change site language to English
O kancelarii

Ogólne zasady współpracy

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

z Kancelarią Radców Prawnych Żelaznowski & Głowiński
z siedzibą w Sopocie 

O ile Strony nie umówią się inaczej na piśmie, poniższe Ogólne Warunki Umów („OWU”) opisują wzajemne relacje pomiędzy klientem Kancelarii („Dającym Zlecenie) i Kancelarią.


§ 1 [Zakres współpracy]

1.       Kancelaria świadczy na rzecz Dającego Zlecenie bieżącą pomoc prawną w zakresie prawa polskiego. Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 3 OWU,  Dający Zlecenie może zwrócić się o wykonanie prac przekraczających wyżej określony zakres czynności. Jeżeli nie będą zachodzić istotne przeszkody, zlecenie to zostanie przyjęte. O ile Strony nie uzgodnią inaczej, do czynności podejmowanych w ramach rozszerzonego zlecenia stosować się będą postanowienia OWU.

2.       Kancelaria udziela odpowiedzi na pytania Dającego Zlecenie także bezpośrednio podczas spotkań czy też rozmów telefonicznych. Na życzenie Dającego Zlecenie Kancelaria potwierdza wszystkie ustne odpowiedzi w formie dokumentowej.

3.       Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za porady, które nie są przedstawione na piśmie. Kancelaria nie jest także odpowiedzialna za wszelkie wstępne projekty porad oraz notatki ze spotkań przekazywane Dającemu Zlecenie.

4.       Porada Kancelarii odnosi się jedynie do stanu faktycznego, w stosunku do którego jej udzielono oraz do stanu prawnego i orzecznictwa aktualnego w czasie udzielenia porady: Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonywanych usług, jeżeli po ich wykonaniu nastąpiła zmiana przepisów prawa lub zmiana interpretacji przepisów przez stosujące je sady i urzędy. Porady Kancelarii są udzielane wyłączne dla potrzeb Dającego Zlecenie albo osób, przez niego wskazanych. Porady Kancelarii nie mogą być przekazywane ani wykorzystywane przez osoby trzecie bez wcześniejszej pisemnej zgody Kancelarii.

5.       Kancelaria podejmując się świadczenia usług prawnych dla Dającego Zlecenie, świadczy je w zakresie wyraźnie zleconym Kancelarii przez Dającego Zlecenie, w szczególności Kancelaria nie jest odpowiedzialna za całokształt spraw Dającego Zlecenie ani za jego inne sprawy nie objęte zleceniem.

 

§ 2 [Dostarczanie informacji i zlecanie czynności]

1.       Dający Zlecenie zobowiązuje się do należytego współdziałania przy wykonaniu przez Kancelarię czynności opisanych w § 1. W szczególności Dający Zlecenie zobowiązuje się dostarczyć lub udostępnić Kancelarii w oznaczonym przez Kancelarię terminie wszelkie posiadane przez Dającego Zlecenie materiały, dokumenty, dane oraz wszelkie powzięte przez Dającego Zlecenie informacje jakie będą potrzebne do wykonania czynności opisanych w treści § 1 OWU. Kancelaria świadczy usługi przede wszystkim na podstawie wyżej wymienionych informacji i dokumentów, a także na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Dającego Zlecenie. Dający Zlecenie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kancelarię, jeżeli stwierdzi, że dostarczone informacje lub dokumenty są nieprawdziwe albo niekompletne.

2.       Dający Zlecenie jest zobowiązany do udzielenia informacji i złożenia stosownych oświadczeń w celu wypełnienia przez Kancelarię obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W razie dokonywania czynności z udziałem notariusza, Dający Zlecenie może być poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji, dokumentów oraz oświadczeń.

3.       Jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi, Dający Zlecenie przekazuje Kancelarii dane osobowe. W zakresie w jakim Kancelaria przetwarza takie dane osobowe w celu świadczenia pomocy prawnej, staje się z mocy prawa ich administratorem. Jeśli przekazanie danych osobowych nie jest powiązane ze świadczoną pomocą prawną, Kancelaria może stać się podmiotem przetwarzającym na podstawie odrębnie zawartej umowy o przetwarzaniu danych osobowych. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię znajdują się w „Polityce Prywatności” na stronie internetowej Kancelarii (www.zg.com.pl). Kancelaria oświadcza, że przetwarza dane Dającego Zlecenie w celu wykonywania obowiązków  wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

4.       W sytuacji, gdy do wykonania czynności zleconych przez Dającego Zlecenie niezbędne są dokumenty, materiały, dane lub informacje będące w posiadaniu Dającego Zlecenie i nie zostaną one dostarczone Kancelarii łącznie ze Zleceniem, okres czasu niezbędny dla wykonania zlecenia ulegnie przedłużeniu o okres zwłoki Dającego Zlecenie w dostarczeniu tych dokumentów, materiałów, danych lub informacji. Dający Zlecenie został poinformowany o tym, iż nie przekazanie dokumentów, informacji itp. Kancelarii w odpowiednim terminie, w wypadku, gdy termin ten został wyznaczony przez sąd lub wynika z przepisów procedury cywilnej może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami prawnymi.

5.       Zlecenie wykonania poszczególnych czynności nie wymaga żadnej szczególnej formy. Jednak na wniosek którejkolwiek ze stron, powinno zostać potwierdzone przez druga stronę w formie pisemnej. W wypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy w ocenie Kancelarii wymaga tego ochrona interesów prawnych Dającego Zlecenie, Kancelaria jest uprawniona podjąć daną czynności nawet i bez uprzedniego zlecenia. O każdej takiej czynności Kancelaria niezwłocznie poinformuje Dającego Zlecenie.

6.       Kancelarii przysługuje prawo odmowy wykonania usługi, jeżeli kłóciłoby się to z zasadami etyki radcowskiej, pozostawało w sprzeczności z interesami innych klientów Kancelarii (z zastrzeżeniem jednak postanowień punktu 7 niniejszego paragrafu) lub wykraczało poza zakres doświadczenia Kancelarii. W każdym z takich przypadków Kancelaria poinformuje Dającego Zlecenie o niemożności wykonania usługi.

7.       Ze względu na znaczną liczbę reprezentowanych przez Kancelarię klientów istnieje możliwość, że bez woli i wiedzy Kancelarii interes Dającego Zlecenie okaże się sprzeczny z interesami innego z klientów Kancelarii. W takiej sytuacji nie będzie to traktowane jako naruszenie przez Kancelarię warunków umowy z Kancelarią, a strony wspólnie podejmą stosowne decyzje co do dalszego postępowania w sprawie. Niezależnie od powyższego, w każdym przypadku z upływem 6 miesięcy od daty ostatniej czynności dla Dającego Zlecenie lub wystawienia dla niego ostatniej faktury, Kancelaria jest uprawniona do uznania iż z punktu oceny konfliktu interesów, dany podmiot przestał być klientem Kancelarii.

 

§ 3 [Poufność informacji]

1.       Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowie się przy lub w związku z wykonywaniem umowy z Dającym Zlecenie. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieograniczony w czasie i obejmuje wszystkie uzyskane przez Kancelarię informacje, w szczególności: dokumenty, notatki, akta, informacje utrwalone metodą elektroniczną, albo innymi środkami technicznymi. Zachowanie poufności nie obowiązuje Kancelarii w stosunku do informacji, które są publicznie dostępne, lub gdy Dający Zlecenie wyrazi zgodę na ich ujawnienie, a także w przypadku, gdy uprawniony na podstawie przepisów prawa organ zażąda ujawnienia takich informacji. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji udostępnianych na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - w zakresie określonym tymi przepisami.

2.       Wykonując powierzoną usługę, Kancelaria przyjmuje zasadę, że informacje i dokumenty udostępnione Kancelarii lub przygotowane przez Kancelarię mogą zostać przekazane Dającemu Zlecenie, jego pracownikom i innym określonym przez Dającego Zlecenie osobom, chyba że pisemnie uzgodniono inaczej.

3.       Kancelaria przyjmuje, że numery faksów i adresy internetowe, które Dający Zlecenie wskazał do korespondencji, są bezpieczne z punktu widzenia ochrony jego interesów oraz że Dający Zlecenie jest świadomy ryzyka, jakie niesie posługiwanie się Internetem w komunikacji. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną korzystaniem z takich środków i usług (w tym zniekształceniem lub utratą komunikatów i informacji).

4.       Kancelaria ma prawo powoływać się na usługi wykonane dla Dającego Zlecenie przy składaniu ofert świadczenia usług.

 

§ 4 [Wynagrodzenie Kancelarii, zwrot wydatków]

1.       Za wykonane na rzecz Dającego Zlecenie czynności, Dający Zlecenie zobowiązuje się zapłacić Kancelarii wynagrodzenie obliczone w oparciu o czas poświęcony na ich wykonanie przez prawnika Kancelarii, notowany w jednostkach 1/10 godziny, rozpoczynając od 2/10 godziny, przy zastosowaniu stawki w wysokości uzgodnionej pomiędzy Kancelarią i Dającym Zlecenie za każdą  godzinę pracy prawnika Kancelarii

2.       Czas dojazdu do miejsca wykonywania czynności traktowany jest jako czas wykonywania takiej czynności.

3.       Dający Zlecenie będzie płacić wynagrodzenie Kancelarii, bez potrąceń, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT z Kancelarii, która zostanie wystawiona po zakończeniu miesiąca kalendarzowego zgodnie z zestawieniem czynności Kancelarii oraz – na żądanie Dającego Zlecenie - poniesionych kosztów. Zestawienie czynności Kancelarii, o którym mowa powyżej, nie stanowi dokumentu księgowego i powinien być przechowywany przez Dającego Zlecenie oddzielnie od dokumentów księgowych, ponieważ zawiera on poufne informacje chronione przywilejem relacji klient-prawnik.

4.       Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej, Dający Zlecenie zobowiązuje się do zwrotu wszelkich innych kosztów wykonania zlecenia przez Kancelarię w szczególności takich jak: opłaty pocztowe, opłaty kurierskie, znaki opłaty sądowej i skarbowej, koszty połączeń telefonicznych, itp. oraz pokrycia wszelkich wydatków Kancelarii, które zostaną poniesione w związku z wykonywaniem zlecenia (w szczególności dotyczy to kosztów przelotów, opłat lotniskowych, przejazdów, noclegów, taksówek, itp.). Zwrot tych kosztów i wydatków nastąpi na podstawie faktur Kancelarii wraz z zestawieniem wydatków, doręczanych na życzenie Dającego Zlecenie w okresach miesięcznych.

5.       Wybór środka transportu przysługuje Kancelarii, jednak o ile w relacjach leżących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podróż miałaby odbywać się transportem lotniczym, Kancelaria obowiązana jest do uzyskania uprzedniej akceptacji Dającego Zlecenie. O ile podróż odbywa się samochodem, strony uzgadniają, iż do wynagrodzenia Kancelarii doliczane będzie 1 zł + VAT za jeden kilometr, jako zryczałtowane koszty użycia samochodu. W przypadku podróży pociągiem, Kancelaria może korzystać z pierwszej klasy.

6.       Faktury będą wystawiane Dającemu Zlecenie zgodnie z otrzymaną od niego informacją o jego statusie podatkowym i posiadanym numerze NIP oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatkowymi. Stosownie do tych przepisów, w zależności od statusu podatkowego Dającego Zlecenie, do kwot wynagrodzenia i zwracanych kosztów może być doliczony podatek od towarów i usług (VAT): wszystkie stawki lub kwoty wynagrodzenia Kancelarii określone powyżej nie obejmują tego podatku.

7.       W przypadku uwag lub zastrzeżeń Dającego Zlecenie do faktury lub do zestawienia czynności, Kancelaria oczekuje ich zgłoszenia w ciągu 14 dni od otrzymania faktury (odpowiednio: zestawienia czynności), po upływie którego to terminu uznaje się, że Dający Zlecenie zaakceptował te dokumenty bez zastrzeżeń.

 

§ 5 [Wykonanie umowy]

1.       Kancelaria nie jest zobowiązana do ponoszenia żadnych wydatków odnoszących się do zlecenia Dającego Zlecenie. Kancelaria może wnosić o dokonanie przez Dającego Zlecenie przedpłaty na pokrycie spodziewanych wydatków. Dającego Zlecenie obowiązany jest niezwłocznie przekazać Kancelarii odpowiednią kwotę.

2.       Wszelkie ewentualne uwagi odnośnie sposobu wykonania umowy Dający Zlecenie zobowiązany jest przedstawić na piśmie.

3.       Jeżeli żadna ze stron nie zastrzeże inaczej, korespondencja pomiędzy stronami może być prowadzona za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 6 [Ograniczenie odpowiedzialności Kancelarii]

1.       Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu odpowiedzialność Kancelarii z tytułu nienależytego wykonania umowy z Kancelarią ograniczona jest do mniejszej z następujących kwot: (a) kwoty 100.000 złotych (sto tysięcy złotych), (b) sumy dwukrotnego wynagrodzenia Kancelarii z tytułu sprawy, z którą związana jest szkoda (jeżeli rozliczenia prowadzone są okresowo, wysokość odszkodowania nie może przekroczyć dwukrotności wynagrodzenia otrzymanego przez Kancelarię w ciągu 2 miesięcy świadczenia usług; dla celów powyższego postanowienia poszczególne porady oraz/lub raporty, za które ustalone zostało wynagrodzenie, traktowane są jako oddzielne usługi). Powyższe ograniczenia nie dotyczą przypadków, gdy szkoda została wyrządzona przez Kancelarię z winy umyślnej.

2.       Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, koszty czy wydatki spowodowane lub związane z zaniedbaniem, niewłaściwą interpretacją czy działaniem lub zaniechaniem ze strony Dającego Zlecenie, jego zarządu, pracowników oraz innych powiązanych podmiotów. Dla celów niniejszego postanowienia podmiotem powiązanym jest jakakolwiek osoba bezpośrednio lub pośrednio uczestnicząca w zarządzie, kontroli lub posiadająca udziały w firmie Dającego Zlecenie lub w której Dający Zlecenie bezpośrednio lub pośrednio ma udziały lub uczestniczy we władzach.

3.       Dający Zlecenie został ostrzeżony przez Kancelarię, że wiedza i doświadczenie Kancelarii ograniczone są wyłącznie do prawa polskiego. W związku z tym jeżeli mimo to Dający Zlecenie zleci Kancelarii prace, które mogą dotyczyć umów lub innych dokumentów rządzonych przez prawo inne niż prawo polskie lub stosunków podlegających pod prawo inne niż prawo polskie, zlecenie takie odbywa się na wyłączne ryzyko Dającego Zlecenie i wyłącza się odpowiedzialność Kancelarii za szkody związane ze świadczeniem pomocy prawnej dotyczącej stosunków podlegających pod prawo inne niż prawo polskie. Jeżeli powyższe wyłączenie odpowiedzialności w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa zostanie uznane za nieważne, odpowiedzialność Kancelarii za takie szkody ograniczona jest do zwrotu Dającemu Zlecenie wynagrodzenia Kancelarii otrzymanego od Dającego Zlecenie za prowadzenie sprawy, z którą związana jest szkoda i w żadnym razie nie może przekroczyć kwoty 5.000 EUR (pięciu tysięcy EUR). Jeżeli ze względu na instrukcje Dającego Zlecenie lub ze względu na charakter tego zlecenia Kancelaria dla jego wykonania zaangażowała zagranicznego doradcę prawnego, zagraniczny doradca prawny nie jest podwykonawcą Kancelarii, a Kancelaria jedynie koordynuje współpracę z tym doradcą i nie jest odpowiedzialna za jego porady.

4.       Wyłącza się odpowiedzialność Kancelarii za utracone korzyści oraz szkody pośrednie i następcze.

5.       Kancelaria nie przeprowadza jakiejkolwiek niezależnej weryfikacji dostarczonych informacji. W związku z tym, Kancelaria nie może zagwarantować, że informacje dostarczone Kancelarii są kompletne, dokładne, że nie wprowadzają w błąd, albo że nie ma innych istotnych informacji odnoszących się do Dającego Zlecenie, o których Kancelaria nie została powiadomiona. Kancelaria nie jest w stanie ocenić handlowych, operacyjnych oraz technicznych konsekwencji przekazanych dokumentów ani informacji.

6.       Niezależnie od innych ograniczeń Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następujące sprawy:

6.1.     sprawy finansowe i księgowe;

6.2.     sprawy operacyjne i techniczne;

6.3.     sprawy handlowe oraz gospodarcze;

7.       W trakcie świadczenia usług Kancelaria ma prawo zakładać, że:

7.1.     wszystkie kopie analizowanych przez Kancelarię dokumentów są autentyczne, kompletne, oraz są aktualnymi kopiami oryginalnych dokumentów; wszystkie przeanalizowane przez Kancelarię oryginały dokumentów są autentyczne i kompletne; wszelkie wyciągi z analizowanych przez Kancelarię dokumentów nie wprowadzają w błąd co do treści dokumentu jako całości;

7.2.     wszystkie analizowane przez Kancelarię dokumenty umowne zostały należycie zawarte przez ich strony, a także stanowią mające moc prawną, wiążące i możliwe do wyegzekwowania zobowiązania tychże stron; dokumenty te pozostają w pełnej mocy i nie zostały rozwiązane;

7.3.     z zastrzeżeniem wyraźnie zgłoszonych Kancelarii uwag, żaden analizowany przez Kancelarię dokument umowny nie został zmieniony (czy to w formie pisemnej, ustnie, przez czynności lub w toku postępowania);

7.4.     z zastrzeżeniem wyraźnie zgłoszonych Kancelarii uwag, żadna ze stron nie naruszyła oraz nie zarzucono jej naruszenia któregokolwiek z obowiązków zawartych w jakimkolwiek analizowanym przez Kancelarię dokumencie umownym;

7.5.     osoby, do których Kancelaria skieruje pytania, prośby udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentacji będą odpowiedzialne za kontakt z Kancelarią, będą kompetentne do udzielenia Kancelarii odpowiedzi;

7.6.     wszystkie faktyczne informacje, które zostaną udostępnione Kancelarii w związku z wykonywanymi przez Kancelarię usługami, o ile zostały dostarczone Kancelarii, będą prawdziwe, dokładne i kompletne, a także takie pozostaną oraz nie wprowadzą w błąd; wszystkie opinie i poglądy, które zostaną przekazane Kancelarii przez pracownika Dającego Zlecenie lub jego przedstawiciela, członka zarządu, dyrektora, wspólnika lub jego doradcy, będą prawdziwe, zostaną wyrażone w dobrej wierze oraz będą oparte na racjonalnych podstawach.

8.       Raporty i opinie (dalej: Raporty) przygotowane przez Kancelarię zostaną sporządzone wyłącznie do użytku Dającego Zlecenie w związku z daną usługą zleconą Kancelarii i nie mogą być używane do jakichkolwiek innych celów. Raporty nie mogą być interpretowane jako zaproszenie lub zachęta do angażowania się w działalność inwestycyjną i nie mogą zostać użyte przez inną osobą niż Dający Zlecenie. Za treść Raportu Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności, obowiązku należytej staranności czy jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek innej osoby niż Dający Zlecenie. Bez uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii, zabronione jest ujawnienie osobom trzecim informacji o istnieniu Raportu oraz jego zawartości. Kancelaria zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej do wszystkich materiałów przekazanych Dającemu Zlecenie.

9.       Kancelaria nie jest odpowiedzialna za opóźnienia albo zaniedbania wynikające z przyczyn lub okoliczności pozostających poza jej kontrolą. Odnosi się to w szczególności do pożarów i innych katastrof, przypadków działania siły wyższej, przerw w dostawie energii elektrycznej lub usług telekomunikacyjnych, strajków, wojny czy też innych aktów przemocy, jak również przepisów prawa albo decyzji wydanych przez właściwe organy.

10.    Dający Zlecenie zobowiązuje się zabezpieczyć Kancelarię przed wszelkimi roszczeniami zgłoszonymi przez osoby trzecie w związku ze świadczeniem zleconych usług, a w szczególności zwrócić Kancelarii wszelkie wydatki i koszty (w tym wartość wykonanej pracy) wynikłe lub poniesione przez Kancelarię w związku z jakimikolwiek roszczeniami zgłoszonymi przez osoby trzecie, które nastąpiły wskutek działania Dającego Zlecenie lub postępowania Kancelarii zgodnie z poleceniami, instrukcjami lub zaleceniami otrzymanymi od Dającego Zlecenie, jednakże pod warunkiem, że dane roszczenie nie wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Kancelarii.

11.    Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki spowodowane niezłożeniem informacji, dokumentów oraz oświadczeń, o których mowa w OWU lub w Umowie z Kancelarią, ani w razie nieprzekazania przez Dającego Zlecenie środków na dokonanie niezbędnych płatności i opłat, o których mowa w OWU lub w Umowie z Kancelarią.

 

§ 7 [Wejście w życie, czas trwania umowy]

1.       Umowa z Kancelarią zawarta jest na czas nieoznaczony.

 

§ 8 [Wypowiedzenie umowy]

1.       Każdej ze Stron umowy przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia.

2.       W przypadku braku ze strony Dającego Zlecenie współdziałania koniecznego do realizacji zlecenia. Kancelaria może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez odpowiedzialności wobec Dającego Zlecenie, w tym również z tytułu jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, za skutki prawne takiego rozwiązania Umowy.

3.       W przypadkach określonych w ust. 1 – 2, Dający Zlecenie obowiązany jest zapłacić wynagrodzenie za czynności podjęte do chwili zaprzestania wykonywania zlecenia oraz zwrócić poniesione przez Kancelarię wydatki i opłaty. Kancelaria może ponadto obciążyć Dającego Zlecenie za czynności podjęte w ciągu 14 dni od wypowiedzenia zlecenia dla zapobieżenia poniesieniu przez Dającego Zlecenie szkody, o ile Dający Zlecenie nie zwolnił Kancelarii z tego obowiązku.

4.       Jeżeli czynności podjęte przez Kancelarię w ramach wykonania zlecenia zostały zakończone, a Dający Zlecenie nie zapłacił należności Kancelarii w wysokości i terminach określonych w niniejszej Umowie, Kancelaria ma prawo wypowiedzenia wszelkich umów, jakie zawarła z Dającym Zlecenie, a także jego podmiotami powiązanymi lub zależnymi, ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 9 [Postanowienia końcowe]

1.       W sprawach nie unormowanych umową pomiędzy Klientem i Kancelarią lub niniejszymi OWU, zastosowanie mają odpowiednie normy prawa polskiego.

2.       Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania umowy z Kancelarią Strony poddają pod rozstrzygnięcie rzeczowo właściwego Sądu w Gdańsku (Polska).

3.       Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub odstąpienie od umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Zbycie wierzytelności w stosunku do Kancelarii może zostać dokonane wyłącznie za pisemną zgodą Kancelarii.

Poprzednia strona Nasi klienci Następna strona Nota prawna

© 2011 Żelaznowski & Głowiński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: keithar.com, Paweł Jurek.