x
x

Żelaznowski & Głowiński - Kancelaria Radców Prawnych

Change site language to English
Wieści

Istotne zmiany dotyczące składania sprawozdań finansowych

04.05.2018
Szanowni Państwo,

Chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę, iż na skutek nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, od dnia 15 marca 2018 roku dokumenty finansowe spółek podlegające obowiązkowemu złożeniu do KRS (tj. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności jednostki, sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta, jeśli wymagalne, uchwały Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników), nie będą już mogły zostać złożone do sądu rejestrowego w tradycyjnej formie (papierowy formularz KRS-Z30).

Przejście od tradycyjnych sprawozdań finansowych do e-sprawozdań przebiegać będzie w 2 etapach:

OKRES PRZEJŚCIOWY (od 15 marca 2018r. do 30 września 2018 )
Składanie sprawozdań do KRS

1. składane do dnia 30 września 2018r. sprawozdania finansowe są nadal sporządzane w formie tradycyjnej, a jedynie ich złożenie odbywa się elektronicznie. Oznacza to, że sprawozdanie finansowe należy sporządzić i podpisać jak dotychczas, zeskanować, a następnie skany muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jednego członka Zarządu, którego numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki osobowej, syndyka albo likwidatora. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, skany opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

2. Ww. zeskanowane dokumenty należy następnie złożyć do REPOZYTORIUM DOKUMENÓW FINANSOWYCH, dostępnego na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/ ikona: Bezpłatne zgłoszenie dokumentów finansowych. Zgłoszenie takie, także będzie musiało zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, przez co najmniej jednego członka Zarządu, którego numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki osobowej, syndyka albo likwidatora. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, skany opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

Uwaga!
dokumenty finansowe nie będą mogły zostać złożone do KRS, jak dotychczas, przez profesjonalnego pełnomocnika (radcę prawnego, adwokata) lub prokurenta.

3. Elektroniczne złożenie dokumentów finansowych za pośrednictwem strony https://ekrs.ms.gov.pl/ ikona: Bezpłatne zgłoszenie dokumentów finansowych nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych.
4. W przypadku spółek, których Zarząd składa się z samych cudzoziemców, nie posiadających numerów PESEL, w celu złożenia sprawozdania w KRS:
a) co najmniej jednej z aktualnych członków Zarządu - obcokrajowców musi wystąpić o numer PESEL, zarejestrować go w KRS, a następnie wystąpić o kwalifikowany podpis elektroniczny lub utworzyć profil zaufany ePUAP;
a) można rozważyć powołanie do Zarządu obywatela RP.

Reasumując, od dnia 15 marca 2018r., aby spółka z o.o. mogła złożyć sprawozdanie finansowe do KRS, należy spełnić poniższe warunki:

 co najmniej jeden członek Zarządu musi posiadać numer PESEL i numer ten musi być wpisany do KRS;

 ww. członek Zarządu musi posiadać profil zaufany ePUAP bądź kwalifikowany podpis elektroniczny.

Uwaga!
Mimo istotnych zmian w prawie, termin na złożenia dokumentów finansowych w KRS nie uległ zmianie i nadal wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (czyli dla spółek, w których rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy – najpóźniej do dnia 15.07.2018r.), a brak złożenia dokumentów finansowych w KRS stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności lub grzywny.

Składanie sprawozdań do URZĘDU SKARBOWEGO

Sprawozdanie za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017 należy złożyć tradycyjnie, w formie papierowej, bezpośrednio do urzędu skarbowego.

OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018r. – SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ.
1. od dnia 1 października 2018r. sprawozdania finansowe spółek sporządzać należy będzie w postaci elektronicznej, w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (JPK) oraz opatrywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. Od dnia 1 października 2018r. spółki nie będą musiały osobno przesyłać sprawozdań do urzędów skarbowych. Po zamieszczeniu sprawozdań w repozytorium KRS, sprawozdania zostaną automatycznie przekazane do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z mec. Anną Zrzelską.

Następna wieść Uwaga: ostrzeżenie przed oszustami podszywającymi się pod Kancelarię!

© 2011 Żelaznowski & Głowiński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: keithar.com, Paweł Jurek.